Trạm *:
(Mã vé thường là chuỗi nằm dưới mã vạch in trên vé hoặc Mã vé = ký hiệu + số vé , ví dụ ký hiệu: LT/22T, số:2963810 -> nhập mã vé: LT/22T2963810)